Tietosuojaseloste

1. Terveydenhuollon toimintayksikkö:

Providental Oy / Providental Hammaslääkärit
Kalevankatu 4 A 20
00100 Helsinki, Finland

Providental Oy :n potilasrekisteri on sen toimintayksikössä käytössä niiden terveyshuollon
ammatinhenkilöiden, mm. hammaslääkäreiden ja suuhygieenistien kesken, jotka toimivat joko
itsenäisinä ammatinharjoittajina, työntekijöinä tai erillisten yritysten kautta palvelun tuottajina
Providental Oy:n tiloissa.

Providental Oy.n vastaa tilaajan ominaisuudessa potilastietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta ja
tietoturvasta. Potilastietojärjestelmän on toteuttanut Receptum Oy.

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Thomas Thottungal,providental@providental.fi

3. Rekisterin nimi

Providental Oy:n potilasrekisteri. Toteutettu yhteistyössä Receptum Oy:n Helmi järjestelmän
kanssa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Potilaiden tutkimusten ja hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus. Potilasrekisteritietoja saa
käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritetty, ellei muussa laissa ole toisin
säädetty. Tietoja kerätään myös kutsujen lähettämiseen ja potilasyhteydenottoihin liittyen. Lisäksi
tietoja käytetään keskinäisessä viestinnässä, laskutus- ja perintäasioissa ja luottotietojen
tarkistamisessa. Tietoja käytetään myös asiakassuhteiden analysointiin, tilastointiin ja raportointiin
ja yrityksemme toiminnan kehittämiseen.

5. Potilasrekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjän hoidossa olevat/olleet potilaat
• Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, mahdollinen ammatti, äidinkieli ja asiakasnumero
(rekisterinumero, jonka potilastietojärjestelmä määrää satunnaisesti)
• Potilaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisen potilaan huoltaja
• Ajanvaraustiedot
• Laboratorio, röntgen ja muut tutkimustiedot
• Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot (Sairaskertomus/Potilaskortti,
esitiedot)
• Hoitoa koskevat laskutustiedot
Tarvittaessa muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot.

Potilastiedot kerätään ensisijaisesti potilaalta itseltään, tai hänen huoltajaltaan tai lailliselta
edustajaltaan. Lisäksi tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot kerätään hoitoon
osallistuvalta henkilökunnalta. Tietoja voidaan kerätä myös väestörekisteristä, luottorekisteristä
sekä erilaisilta palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat osoite-, luottotieto-, tunnistamis- ja
varmennuspalveluita.

6. Potilastietojen luovuttaminen

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja voidaan luovuttaa
sivullisille vain potilaan suostumuksella, taikka mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen
säädetty.
Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja potilaan
yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksiköille ja/tai Kantaan (Omakanta), potilaan
suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan merkittävän
suostumuksen mukaisesti. Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin
perustuva oikeus tiedon saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella
pääsääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa. Tajuttomuuden tai muun siihen
verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen
saadaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että
potilas kieltäisi näin menettelemästä. Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suojan tarve jatkuu
vielä henkilön kuoltua. Näin ollen myöskään kuolleen henkilön tietoja ei saa luovuttaa ilman laissa
olevaa perustetta. Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteellistä tutkimusta ja
tilastointia varten on voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa, terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetussa laissa
(556/1989) ja henkilötietolaissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

7. Potilastietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan hoidon toteutukseen osallistuvat. Rekisterinpitäjän ylin
johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille
potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Potilastietojen käyttöä
valvotaan. Kunkin tietokoneen käyttö onnistuu vain käyttäjätunnuksin ja erikseen
potilashallintajärjestelmään käytettävin tunnuksin, jotka jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla ovat
yksilöllisiä.

8. Tarkastusoikeus

Potilaalla/rekisteröidyllä on aina oikeus tarkistaa hänestä kirjatut tiedot ja tarvittaessa pyytää
niiden oikaisua mahdollisten virhekirjausten osalta. Myös muissa kielto- ja oikaisuasioissa asiakkaan
otettava yhteyttä tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen
antamista tarkastettavaksi. Potilas voi tehdä valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle, mikäli
kokee, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan asiaankuuluvaa tietosuojasääntelyä.

9. Tiedon korjaaminen

Sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, mikäli potilasrekisteri
sisältää sinua koskevia henkilötietoja, jotka ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai
vanhentuneita. Korjauspyyntö tapahtuu henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai asiakirjalla jonka
perusteella henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa. Pyyntö on perusteltava. Tiedon
korjaamista ei kuitenkaan saa suorittaa potilaan vaatimalla tavalla, jos tieto potilaan tutkimuksen
tai hoidon kannalta arvioiden on tarpeellinen/välttämätön ja tiedon tallentamiselle on lain
mukaiset perusteet. Hoitovastuuseen liittyvien syiden vuoksi on terveydenhuollon rekistereissä
säilytettävä myös aikaisempi tieto asianmukaisin korjausmerkinnöin.